Savannah 4′ Stair

4′ stair kit

top rail

bottom rail