Savannah 6′ Stair

6′ Stair Kit

top rail

bottom rail